נשמח לעמוד לשרותך

השאר/י פרטים ונציג מטעמנו יצור קשר בהקדם.

מאשר/ת קבלת מסרים שיווקים בדוא"ל / SMS מקבוצת מכשירי תנועה ולהיכלל במאגר המידע של הקבוצה
סוכן חכם

נשמח לעמוד לשרותך

השאר/י פרטים ונציג מטעמנו יצור קשר בהקדם.

מאשר/ת קבלת מסרים שיווקים בדוא"ל / SMS מקבוצת מכשירי תנועה ולהיכלל במאגר המידע של הקבוצה

אחריות

אחריות

כלי הרכב הוא מוצר מכני מורכב שתוכנן ויוצר כדי לשמש את הלקוח בביטחון ואמינות מרביים. יחד עם זאת ונוכח מורכבותו הרבה של כלי הרכב, אין להוציא מכלל אפשרות שבמהלך ייצור הרכב אירעו תקלות שיגרמו לפגמים ברכב ועלולים להתגלות רק במהלך השימוש ברכב. נוכח אפשרות זאת נותן יצרן הרכב לרוכש הרכב אחריות, כמוגדר להלן. מימוש אחריות היצרן תעשה על ידי מכשירי תנועה ומכוניות (2004 (בע"מ (להלן – החברה).

 

מהות האחריות

החברה מבטיחה כי במקרה של תקלה בחלק כלשהוא ברכב עקב פגם בחומר או בתהליך הייצור שתתרחש בתקופת האחריות, הפריט יתוקן או יוחלף על ידי אחד ממוסכי השירות, כהגדרתם להלן ללא חיוב עבור חלפים ו/או עבודה.

האחריות לאביזרים ומערכות שלא יוצרו על ידי יצרן הרכב אלא נרכשו והותקנו בארץ, היא כמפורט בתנאי האחריות הנוגעים לאביזרים ומערכות אלה, אשר נכללים במסמך נפרד שיימסר לרוכש הרכב. האחריות עבור אביזרים ומערכות אלה, תמומש על ידי המתקין או הספק שלהם.

תקופת האחריות
עד 100,000 ק"מ או 36 חודשים ממועד מסירת הרכב ללקוח המקורי, לפי המוקדם. תנאי האחריות מפורטים להלן.
 

הגדרות
"החוק" - חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016.
"מוסך שירות" – מוסך שירות מורשה מטעם החברה לטפל בכלי הרכב המשווקים על-ידה.
"מוצר תעבורה" - מוצר תעבורה כהגדרתו בסעיף 2 לחוק, אשר יוצר ונסחר בהתאם לחובת הרישוי הקבועה בחוק ובלבד שהוא מוצר תעבורה חדש.
"מוצר תעבורה מקורי" - מוצר תעבורה כהגדרתו בסעיף 2 לחוק, אשר יוצר ונסחר בהתאם לחובת הרישוי הקבועה בחוק.
"מוצר תעבורה חליפי" - מוצר תעבורה שאינו מוצר תעבורה מקורי.
"מוצר תעבורה העומד בדרישות איכות והתאמה" - מוצר תעבורה שיוצר על ידי כל גורם (למעט יצרן הרכב), שיכול להצהיר ולאשר בכל עת שמוצר התעבורה נמצא בדרגת איכות והתאמה המקבילה לדרגת איכות והתאמה של מוצר תעבורה ששימש את יצרן הרכב בעת הרכבת הרכב.
 
מימוש האחריות
עם אירוע תקלה בתקופת האחריות, עליה מבקש הלקוח להחיל את האחריות, על הלקוח להביא את הרכב למוסך שירות מיד עם גילוי התקלה ברכב ולאפשר לחברה, בעצמה או באמצעות מוסכי השירות, לתקן את התקלה. התקלה תיבדק על ידי החברה ואם תאשר החברה בכתב, באמצעות גורם טכני מוסמך מטעמה, כי סיבת התקלה היא פגם בייצור או בחומר לקוי, תתקן החברה את התקלה על חשבונה.
 

תנאי האחריות
כל תיקון עליו חלה האחריות, שהחברה או מי מטעמה נושאים לפחות ב-90% (תשעים אחוזים) מהתשלום בגינו, יבוצע רק במוסך שירות מטעם החברה ותוך שימוש במוצרי תעבורה מקוריים שנרכשו מהחברה.
 

הגבלת האחריות
מבלי לגרוע מהגבלת האחריות לתיקון פגמים שמקורם בייצור או בחומר לקוי יובהר גם כי האחריות לרכב לא תחול על תקלה ברכב שסיבתה אחד או יותר מאלה:
(1) התקנה ברכב של מוצרי תעבורה שאינם עומדים בדרישת איכות והתאמה;
(2) מתן שירות לרכב שלא על פי הוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן, לפי העניין;
(3) אי עמידה בהוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן, לפי העניין, באשר לטיפולים תקופתיים .
כמו כן, האחריות לא תחול על תקלה שהיא תוצאה של תאונה, שבר מכני שנגרם מבלאי טבעי, או בשל אי-קיום הוראות כלל עולמיות או אזוריות של היצרן לפי העניין, באשר לאופן השימוש ברכב
בנוסף, לא תחול האחריות על מוצרי התעבורה הנתונים לבלאי טבעי גבוה, המפורטים להלן:
(1) מצתים.
(2) נורות, פנסים.
(3) מסנני אוויר, שמן ודלק.
(4) מצמד ברכב עם תיבת הילוכים ידנית או ידנית המופעלת אוטומטית ( AMT ).
(5) רפידות בלמים, צלחות בלמים.
(6) להבי מגבים וחלקי גומי אחרים.
(7) כוונון ואיזון אופנים.
(8) מצבר – האחריות מוגבלת ל- 24 חודשים מיום מסירת הרכב ללקוח המקורי.
(9) צמיגים – האחריות לצמיגים ניתנת על ידי יצרן הצמיגים, באמצעות יבואן הצמיגים או נציג היצרן בישראל.
(10) מערכת טעינה – אם הורכב ברכב מכשיר קשר או מערכת אחרת הצורכת זרם מעל צריכת הזרם המרבית שצורך הרכב כאשר כל מערכותיו מופעלות בסיבובי סרק, או כאשר המנוע דומם.
(11) חלודה (קורוזיה) – האחריות לחלודה שאינה בחלקי המעטפת (body panels) של הרכב, מוגבלת ל- 12 חודשים או 20,000 ק"מ, מיום מסירת הרכב ללקוח המקורי, לפי המוקדם.
• ברכב זה יש רכיבים וחלקים שאינם צבועים ו/או מוגנים מפני חלודה. בחלקים אלה עשויה להופיע חלודה אולם אין בה כדי לגרוע מתפקודו התקין של הרכב.
(12) האחריות לנקבוביות הנובעות מחלודה על חלקי המעטפת של הרכב (קרי: הכנפיים, הפגושים, סבכה, דלתות, מכסה תא המנוע, מכסה תא המטען, גג והחלק החיצוני של קורות הרכב), מוגבלת ל- 144 חודשים מיום מסירת הרכב ללקוח המקורי.
ככלל, האחריות מוגבלת לתיקון פגמים שהלקוח הודיע למוסך השרות עליהם עם גילויים ומסר את הרכב למוסך השירות לשם תיקונם, סמוך לאחר מכן, וזאת לפני תום תקופת האחריות.
(13) רכיבי מערכת היברידית – האחריות לרכיבי המערכת ההיברידית (יחידת בקרה, מערכת ניהול הספק, ממיר מתח, ISG, מצבר Li-ion), מוגבלת ל 60 חודשים או 100,000 ק"מ המוקדם מהם.
ככלל, האחריות מוגבלת לתיקון פגמים שהלקוח הודיע למוסך השרות עליהם עם גילויים ומסר את הרכב למוסך השירות לשם תיקונם, סמוך לאחר מכן, וזאת לפני תום תקופת האחריות.
 
הגבלת אחריות לנזקים
כתב אחריות זה מחייב את החברה לתקן תקלות שסיבתן פגמים בייצור או חומר לקוי. החברה איננה אחראית לנזקים שמקורם בהפסד זמן, הפסד כסף או הפסד רווח, הוצאות שכירת רכב, גרירה או נזק ישיר או עקיף אחר כלשהו שנגרם ללקוח.
 
החובה לבצע טיפולים שגרתיים
הלקוח חייב להקפיד לבצע טיפולים שגרתיים ברכב במועדים המפורטים בספר הרכב, וזאת לפי מפרט הטיפולים המופיע בחוברת שתימסר ללקוח במועד מסירת הרכב.

מומלץ לבצע את הטיפולים במוסכי השירות, כיוון שהם מכירים היטב את הרכב, עוברים השתלמויות לצורך כך ומלווים, באופן שוטף, בייעוץ מקצועי של החברה. עם זאת, הלקוח רשאי לבצע את הטיפולים במוסך אחר, מורשה ע"י משרד התחבורה, ובלבד שהטיפולים ייעשו תוך שימוש במוצרי תעבורה העומדים בדרישות איכות והתאמה ובהתאם להוראות כלל עולמיות של יצרן הרכב.
 
לקוח שיכניס רכב למוסך שירות לצורך תיקון באחריות, אשר במשך תקופת האחריות, טופל או תוקן במוסך שאיננו מוסך שירות, יידרש להציג למוסך השירות את כל החשבוניות, ערוכות בהתאם לסעיף 9 לתקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (רישוי מוסכים ומנהלים מקצועיים של מוסכים) התשע"ו– 2016, עבור השירות או התיקון שבוצעו ברכב, במוסך שאיננו מוסך שירות כאמור לעיל, זאת כתנאי לביצוע התיקון הנדרש במסגרת האחריות.

התשלום עבור טיפולים שיגרתים ברכב חל על הלקוח.
על הלקוח לוודא שהוא מקבל מהמוסך חשבונית מפורטת בהתאם לחוק והתקנות מכוחו, לכל טיפול, כאשר בחשבונית מצוינות הפעולות שבוצעו ומוצרי התעבורה שהשתמשו בהם, כאשר הם מוגדרים במדויק, ע"י מספר קטלוגי או תיאור מדויק אחר, בהתאם להוראות החוק.

העברת האחריות
התחייבות החברה, בהתאם לכתב אחריות זה, ניתנת  לרכב ותהייה בתוקף במשך תקופת האחריות בכפוף לקיום תנאי האחריות על ידי כל אחד מבעלי הרכב.
 
 
גרסה מיום 30 באוגוסט, 2020